پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت

پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت فاصله قدرت در سازمان فاصله قدرت هافستد شاخص فاصله قدرت سبک رهبری معنوی پیش بینی سبک رهبری معنوی رابطه فاصله قدرت و سبک رهبری معنوی رهبری معنوی در سازمان های آموزشی سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه پایان نامه فاصله قدرت پایان نامه سبک رهبری معنوی

دانلود

هدف اصلی این پایان نامه پیش بینی میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه فردوسی مشهد با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت می باشد.     در این  تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه كاركنان رسمی و غیر رسمی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که در سال تحصیلی 1389-1390  در دانشگاه فردوسی مشغول کار بوده اند. تعداد این افراد با توجه به آمار استعلام شده از سازمان مرکزی دانشگاه 658 نفر می باشند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو پرسشنامه فاصله قدرت (محقق ساخته) و رهبری معنوی (ضیائی و همکاران، 1387) بود.        مهمترین نتایج تحقیق به این شرح می باشند:  1) مدیران دانشگاه فردوسی از نمره فاصله قدرت کمی برخوردار بودند؛ 2) مدیران در شاخص های رهبری معنوی نمره بالاتر از متوسط ممکن را کسب نمودند؛ 3) انطباق رفتار مدیران دانشگاه با شاخص های رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت قابل پیش بینی است؛       4) بررسی تفاوت میزان رهبری معنوی و میزان فاصله قدرت مدیران بر حسب نوع استخدام کارکنان(رسمی و غیر رسمی) و گروه های آموزشی علوم انسانی و غیر علوم انسانی بیانگر تفاوت متغیر نوع دوستی بین کارکنان رسمی و غیر رسمی می باشد؛ 5) همچنین مدیران گروه های آموزشی غیر علوم انسانی در مولفه-های تصمیم گیری، سلسله مراتب و مدیریت میانگین بالاتری را نسبت به گروه آموزشی علوم انسانی کسب کردند که بیانگر بالا بودن میزان فاصله قدرت مدیران نسبت به متوسط ممکن، بین کارکنان غیر علوم انسانی می باشد.               فهرست  مطالب فصل اول: مقدمه                                                                            بیان مسأله             2 اهداف تحقیق              .7 فرضیه و سسؤالات تحقیق           .7 فرضیه اصلی          .7 سؤالات فرعی              .8 تعاریف عملیاتی             .8     فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                      الف : مرور مبانی نظری پژوهش             11           طبقه بندی هافستد              11   تعاریف رهبری          .15   نظریه های رهبری              16    رهبری اخلاقی           19          چگونگی شکل گیری مفهوم معنویت      .       21   رهبری معنوی           .23   رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی            27   رهبری معنوی در سازمان های آموزشی        .29   رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان های آموزشی)        30    مرور تحقیقات انجام شده            .32                                استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش       .   فصل سوم: روش اجرا روش تحقیق          .42 جامعه مورد مطالعه           .42 حجم نمونه و روش نمونه-گیری             42 ابزار جمع آوری داده ها             44 روش بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق           .46 شیوه جمع آوری داده ها            49 روش تحلیل داده ها          50   فصل چهارم: تحلیل داده های تحقیق و ارائه یافته ها فرضیه اصلی پژوهش         .58         سؤال فرعی اول         .63         سؤال فرعی دوم               65         سؤال فرعی سوم         .     66         سؤال فرعی چهارم            .     .69         سؤال فرعی پنجم              72         سؤال فرعی ششم              75         فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث مقدمه              .81 نتیجه گیری و بحث          .82 فرضیه اصلی پژوهش         .     .83            سؤال فرعی اول        .     85         سؤال فرعی دوم         .     86         سؤال فرعی سوم             .88         سؤال فرعی چهارم           .      90         سؤال فرعی پنجم         .    92         سؤال فرعی ششم           .  95         محدودیت-ها           .96         پیشنهادات             97         فهرست منابع          .      .99        پیوست ها:       الف : پرسشنامه فاصله قدرت        ب : پرسشنامه سنجش سبک رهبری معنوی چکیده انگلیسی       فهرست جداول و نمودارها نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی          26 نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی            .32 جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد          .38 جدول (3-1) :توصیف نمونه مورد پژوهش از حیث نوع دانشکده، نوع استخدام، و جنسیت     43  جدول (3-2) :عبارات مربوط به فاصله قدرت در پرسشنامه         .45 جدول (3-3) : عبارات مربوط به رهبری معنوی در پرسشنامه            46 جدول (3-4): تحلیل اکتشافی پرسشنامه فاصله قدرت         .47 جدول(3-5) : سوالات پژوهش و آزمون آماری استفاه شده         51 جدول (4-1): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان   .54 جدول(4-2): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس گروه-های آموزشی      .55 جدول(4-3): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس گروه آموزشی   .56 جدول(4-4): آمار توصیفی شاخص های رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان   .57 جدول (4-5)  شاخص های توصیفی رهبری معنوی و فاصله قدرت          58 جدول (4-5-1): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته-ها         59 جدول(4-5-2): بررسی قابلیت پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران با نمره فاصله قدرت…   .59 جدول (4-5-3):ضرایب          . 60 جدول (4-5-4): خلاصه مدل مورد استفاده در تحلیل یافته-ها         61. جدول(4-5-5):بررسی قابلیت پیش بینی سبک رهبری معنوی بر اساس خرده آزمون های فاصله قدرت    61 جدول (4-5-6):ضرایب            62 جدول (4-6) : آمار توصیفی میزان فاصله قدرت           64 جدول (4-6-1) : وضعیت فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد:آزمون t با ارزش ثابت               .     .64 جدول (4-7) : آمار توصیفی میزان رهبری معنوی       65 جدول (4-7-1):وضعیت رهبری معنوی در دانشگاه فردوسی مشهد: آزمون t با ارزش ثابت                     66 جدول (4-8) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس نوع استخدام کارکنان       67 جدول (4-8-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها        .68 جدول (4-9) : تحلیل مانووای نمره فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان   .     69 جدول (4-9-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها        .71 جدول(4-10) : تحلیل مانووای رهبری معنوی بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی        .           72 جدول(4-10-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی-ها        74 جدول (4-11) : آزمون مانووای فاصله قدرت بر اساس دانشکده های علوم انسانی و غیر علوم انسانی      .              .75 جدول (4-11-1) : آزمون اثرات بین آزمودنی ها       .77
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی دانلود مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی ادبیات نظری بودجه ریزی عملیاتی فصل دوم پایان نامه بودجه ریزی عملیاتی مبانی…

 • دانلود پاورپوینت نظریات آلفرد آدلر
 • دانلود پاورپوینت نظریات آلفرد آدلر دانلود دانلود پاورپوینت نظریات آلفرد آدلر جهت رشته روانشناسی در 25 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       آلفرد آدلر (به آلمانی: Alfred Adler) (زاده ۵…

 • پروپوزال ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی
 • پروپوزال ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی یادگیری سازمانی رفتار شهروندی سازمانی یادگیری سازمانی در سازمانهای دولتی رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی پروپوزال رابطه یادگیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی…

 • پاورپوینت بررسی اهمیت مسکن و اقلیم
 • پاورپوینت بررسی اهمیت مسکن و اقلیم پاورپوینت پاورپوینت بررسی اهمیت مسکن و اقلیم پاورپوینت بررسی اهمیت مسکن و اقلیم بررسی اهمیت مسکن و اقلیم ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک اهمیت توجه به اقلیم حدود تقسیمات چهارگانه اقلیمی…

 • بهبود برقراری امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استفاده از استاندارد saml
 • بهبود برقراری امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استفاده از استاندارد saml کلمات کلیدی : پایان نامه امنیت رایانش ابری پایان نامه امنیت محاسبات ابری دانلود پایان نامه امنیت رایانش ابری دانلود پایان نامه امنیت در رایانش ابری بهبود امنیت…

 • پاورپوینت گستره روانشناسی صنعتی و سازمانی : فرصتها چالشها و تهدیدها
 • پاورپوینت گستره روانشناسی صنعتی و سازمانی : فرصتها چالشها و تهدیدها دانلود دانلود پاورپوینت گستره روانشناسی صنعتی و سازمانی : فرصتها چالشها و تهدیدها جهت رشته مدیریت در قالب 52 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *